Kontaktni podatki

O podjetju

Prebilplast

PREBIL PLAST d.o.o. spada med najstarej�a podjetja v Sloveniji, ki se ukvarjajo z izdelovanjem elektri�nih in telekomunikacijskih omaric. Delujemo na tr�nih podro�jih energetike, industrije, javnih in zasebnih gradenj ter infrastrukture doma in v tujini.

Tehni�na in organizacijska znanja, pridobljena v ve� kot 40 letih dela, so trdna podlaga, ki omogo�a zaposlenim prilagajanje na�ih izdelkov sodobnim tehnologijam.

Aktivno si prizadevamo dvigovati kvalitetno na�ega dela. Izdelke stalno izbolj�ujemo in modificiramo v smeri ni�jih produkcijskih stro�kov in vi�je kvalitete ob vestnem odnosu do varstva okolja. Pri tem se zana�amo na testiranja izdelkov, na pridobljene standarde in na povratne informacije pridobljene od uporabnikov na�ih izdelkov.

Poslanstvo

Prebilplast

Poslanstvo podjetja vidimo ob upo�tevanju najvi�jih standardov kakovosti tako, da uresni�ujemo pri�akovanja na�ih naro�nikov, zagotavljamo dolgoro�no uspe�nost poslovanja podjetja in pri tem zaposlenim omogo�amo motivacijske delovne pogoje.

�elimo postati tudi mednarodno uveljavljeno podjetje, s povezavami in realizacijo dela storitev na mednarodnem trgu. Prizadevamo si za prepoznavnost Prebil plasta-a kot odli�nega podjetja s podobo zanesljivosti in kakovosti. Podjetje si bo v naslednjih letih zastavljalo zahtevne poslovne cilje. Aktivnosti bodo z nadaljnjo krepitvijo kakovosti storitev in izdelkov usmerjene k doseganju dolgoro�no uspe�nega poslovanja podjetja tudi v naslednjih obdobjih.